Saturday, December 19, 2015

தீர்க்க ஆயுள்ஆயுள் தீர்க்கம் !

இலக்கினதோன் அஷ்டமத்தோ னுடனேகூடி
இசைந்ததசமாதிபதி மூவர் சேர்ந்து 
பலமான கேந்திரதிரி கோணமுற்றால்
பாரிலவர்  தீர்க்காயுளாய் வாழ்வார்கள் 
நலமுடனே லக்கினேசன் அஷ்டமத்தோன்
நாடியே சரத்திலிருந்தால் தீர்காயுளாகும்
கலக்கமுடன் ஸ்திரஉபய ராசியாகில்
கழருவாய் மத்திப ஆயுளென்றே !                                   ~ ஜம்பு மகரிஷி வாக்கியம் 


இலக்கினாதிபதி, அஷ்டமஸ்தானாதிபதி, தசமஸ்தானதிபதி சேர்ந்து கேந்திர திரிகோணத்திலிருந்தால் ஜாதகன் தீர்க்காயுள் உள்ளவனாவான். அது போன்றே இலக்கினாதிபதியும் அஷ்டமாதிபதியும் சேர்ந்து சர ராசியில் நின்றால் தீர்க்காயுளுடன் இருப்பான். ஸ்திர மற்றும் உபயத்திலிருந்தால் மத்திம ஆயுளாகும்.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...